LAATUVERKOSTOT

Conmedicin laatuverkostoissa on mukana 28 terveyskeskusta ja 9 työterveysyksikköä. Aktiivisesti toimivat laatuverkostomme ovat Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto ja Työterveyslaatuverkosto. Kuuluminen laatuverkostoon edistää myönteisten muutosten syntymistä. Laatumittausten tulosten vertailu kannustaa terveyskeskuksia ja työterveysyksiköitä kehittämään toimintaansa verkoston tarjoamien tukipalvelujen avulla.

Laatuverkostojemme toiminta perustuu vuosittaiseen hoitoyksiköiden työn laadun mittaamiseen. Conmedic tekee mittauksen analysoinnin ja tilastotieteellisen vertailun. Tämän jälkeen tulokset palautetaan takaisin hoitoyksiköihin, joiden tehtävänä on toteuttaa tarvittavat hoidon parantamiseen tähtäävät toimet.

Laatuverkostoihimme mukaan pääsy edellyttää johdon sitoutumista jatkuvaan laadunparantamiseen. Hoitoyksiköiden tulee tehdä paikallinen hyvän hoidon malli, prosessikuvaus, jolla varmistetaan potilaiden hoidon tasainen laatu.

Yksittäisen potilaan hyvä hoito kootaan hänen kanssaan hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelma rakentuu diagnooseista, potilaan kanssa asetetuista tavoitteista, omaseurannasta, elintapakeinoista ja lääkemuutoksista sekä aikatauluista. Potilas saa kopion hoitosuunnitelmastaan.

Conmedicin laatukouluttajat auttavat hoitoyksiköitä prosessikuvausten tekemisessä ja laatumittausten tulosten analysoimisessa. Laatuvastaavat, hoitajat ja lääkärit saavat lisäksi omaa koulutustaan.

Conmedic ylläpitää laatuverkostoille omia jäsensivuja, josta on löydettävissä hyviä toimintamalleja ja ohjeita. Palvelu mahdollistaa ideoiden ja materiaalin vaihdon. Dokumentteja arvioidaan ja niistä voidaan keskustella jäsensivuilla. 

Valtimotautien ehkäisy

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostoon kuuluu 28 terveyskeskusta, joiden yhteenlaskettu asukasluku on noin viidennes koko maan väkiluvusta. Verkosto on keskittynyt diabeteksen, kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja eteisvärinän hoidon kehittämiseen. Systemaattisuutta toimintaan tuovat kerran vuodessa tapahtuva laadun mittaus, tulosten analyysi, hoitoprosessien parantaminen ja toiminnan kehittämisen varmistamiseksi tehdyt toimet.

Paikallisten hoitomallien kehittäminen, potilaiden ryhmittely hoidon tarpeen mukaan erilaisiin palvelulinjoihin ja henkilöresurssien kohdentaminen mahdollisimman suuren terveyshyödyn saamiseksi ovat olleet valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston avainperiaatteita. Verkosto kannustaa avoimeen tietojen, kokemusten, mallien ja ideoiden vaihtoon. Tämä tapahtuu verkoston vuosittaisessa kokouksessa ja Conmedicin nettisivuilla, josta löytyy hyvien mallien tietovarasto verkoston jäsenten käyttöön.

Työterveyshuolto

Työterveyslaatuverkosto käynnistyi kunnallisten työterveysyksiköiden toimesta keväällä 2011. Verkosto otti ensimmäisiksi tavoitteikseen hyvät terveystarkastukset, hyvät työpaikkaselvitykset ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen. Verkosto pyrkii systemaattisella työskentelyllä ehkäisemään ennenaikaista eläkkelle jäämistä. Verkostoon kuuluu 9 työterveysyksikköä.

Laatuverkostojen tuleva toiminta

3-21.9.2018 Valtimotautien ehkäisyn laatumittaus

24.9.-5.10.2018 Asiakastyytyväisyysmittaus

1-31-10.2018 Depressiolaatumittaus

2-3.10.2018 Laatuvastaavakoulutus, Helsinki

23.10.2018 Vertaisarviointikoulutus, Helsinki

1-2.11.2018 Valtimotautilaatuverkoston kokous, Helsinki

4-5.12.2018 Työterveyslaatuverkoston kokous, Helsinki

11-12.12.2018 Laatuvastaavakoulutus, Helsinki

21.1.-8.2.2019 Eteisvärinälaatumittaus

21.1.-22.2.2019 Terveystarkastuksen laatumittaus

20-21.3.2019 Laatuvastaavakoulutus 2019 alkaa, Helsinki

8-10.4.2019 Terveydenhuollon laatupäivät, Helsinki